Cạnh tranh trực diện với Google, chỉ có chết!

Dù Google chưa thực sự đáp ứng được hoàn toàn nhu cầu người sử dụng và vẫn còn nhiều “rác”, nhưng mảng thị phần còn lại là quá nhỏ để các web tìm kiếm Việt có thể khai thác và tạo ra doanh thu. Những thị trường “ngách” như tìm kiếm địa điểm có thị phần quá nhỏ để các doanh nghiệp sở...